Crystal & Ink

Shop

Algemene Voorwaarden

Hallo (toekomstige) klant! 
De algemene voorwaarden… het blijft een vervelend stukje. Ook ik ben hieraan verplicht voor een deel eigen maar ook zeker jouw veiligheid.
Wanneer we elkaar met respect behandelen, ben ik altijd bereid om buiten mijn eigen algemene voorwaarden voor een oplossing te zoeken en mee te denken. 

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Inhoudsopgave

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – De prijs

Artikel 8 – Levering en uitvoering

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Klachtenregeling

Artikel 12 – Geschillen

Artikel 13 -Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Website: https://crystalandink.com
E-mail: winkel@crystalandink.com
Contactpersoon: Emma Koek
Telefoonnummer: +31 6 11 80 34 34

Geregistreerd adres en bezoek adres:
Maaspoort 12
6001 BP Weert
Nederland

KVK-nummer: 77628403
BTW Identificatienummer: NL003216746B76

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien op enig moment één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht en wordt de betreffende bepaling in onderling overleg overeengekomen.

4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 

4. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of producten Diensten. 

5. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

6. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren en/of vorm exact overeenkomen met de werkelijke kleuren en/of vorm van de producten.

8. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft:

• de prijs en BTW

• de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

• eventuele andere talen waarin naast het Nederlands de overeenkomst kan worden gesloten

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te binden.

5. In geval van een langdurige transactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

6. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument niet de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen en goedkeuring van de ondernemer te ontbinden.

2. Wanneer het overeengekomen bedrag geheel of gedeeltelijk is betaald, is ontbinding van de koopovereenkomst niet meer mogelijk.

3. Indien nog geen bedrag is betaald of indien er nog geen factuur is opgemaakt, heeft de consument de mogelijkheid om van zijn aankoop af te zien. Wanneer het factuur al is opgemaakt is dit enkel in overleg.

4. 
In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 7 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer variabele prijzen aanbieden voor producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft.

3. De aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te binden.

5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de verkeerde prijs te leveren.

6. Elk persoonlijk design wordt apart berekend op basis van tijd, kosten en materiaal.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld.

3. Elke retourzending na akkoord van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen omtrent het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie is niet van toepassing indien:

• de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of gewijzigd of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

• de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van de ondernemer zijn behandeld en/of op de verpakking zijn behandeld;

• De gebrekkigheid is geheel of gedeeltelijk het gevolg van voorschriften die de overheid heeft of zal stellen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 8 - Levering en Uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 werkdagen uitvoeren tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft geen recht op schadevergoeding. 

4. Alle levertijden zijn indicatief. Aan eventueel genoemde voorwaarden kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk voor het maken van de bestelling zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen is het voor de consument mogelijk om van de koop af te zien.

6. Verzendkosten zijn te allen tijde voor de consument. De consument vindt de prijzen in het winkelmandje.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten kan niet op de ondernemer worden verhaald. Het is mogelijk om de producten verzekerd te verzenden. Hier is de rederij (DHL en/of PostNL) aansprakelijk voor eventuele schade of verlies. Het verzoek hiervoor dient per e-mail te worden aangevraagd.

8. Indien het product niet verzekerd wordt verzonden, is eventuele schade of verlies voor rekening van de consument.

9. De consument wordt tijdig per e-mail en/of privébericht geïnformeerd waar, wanneer en hoe het verzonden product kan worden gevolgd en eventueel kan worden opgehaald. Indien hieraan niet wordt voldaan, is een eventuele 2e zending voor de ondernemer.

10. Zonder overeenkomst is het niet mogelijk om producten te retourneren.

11. Bij retourzending zijn de kosten voor de koper.

12. Wanneer de producten moeten worden afgehaald, wordt dit per e-mail en/of privébericht afgesproken. Na het verstrijken van de afgesproken afhaaldatum mag de ondernemer de producten weer aanbieden op de online webshop/winkel.

13. Indien producten na de afgesproken datum niet worden afgehaald, ontvangt de consument geen enkele vergoeding.

Artikel 10 - Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 2 werkdagen te worden voldaan.

2. Alle prijzen zijn in Euro’s

3. Betalingen kunnen worden gedaan via IDEAL, PayPal, Bankoverschrijving, Betaalverzoek, Pin of CredtiCard.

4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

5. Bij wanbetaling door de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

6. Het is mogelijk om in termijnen af te lossen.

– De consument kan aangeven hoe hoog het bedrag zal zijn en of dit wekelijks of maandelijks wordt uitbetaald.

– Bij overeenkomst van maandelijkse betaling dient het bedrag uiterlijk op de 30e van de maand op de rekening van de ondernemer te staan.

– Indien de termijnbetaling niet wordt voldaan, heeft de ondernemer het recht om €25,- administratiekosten per keer in rekening te brengen.

7. De ondernemer geeft de consument de mogelijkheid om op datum x te betalen.

De consument kan zelf een opgegeven datum invullen.

Indien de latere betaaldatum niet wordt gehaald, heeft de ondernemer het recht om €25,- administratiekosten per keer in rekening te brengen.

Artikel 11 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Bij klachten dient een consument zich eerst te wenden tot de ondernemer.

5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

6. Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer naar zijn keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren of anderszins zijn overeengekomen.

 

Artikel 12 - Geschillen

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument geen keuze. Overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Ook als de consument in het buitenland woont.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing

Artikel 13 - Aanvullende of Afwijkende bepalingen

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument niet de mogelijkheid om aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in het nadeel van de consument te maken en dienen schriftelijk of op zodanige wijze te worden vastgelegd dat deze door de consument kunnen worden gebruikt. op een toegankelijke manier. opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2. Wanneer het overeengekomen bedrag geheel of gedeeltelijk is betaald, gaat de consument automatisch akkoord met bovenstaande voorwaarden.